วัยใส ฉลาดรู้เน็ต
การใช้อินเทอร์เน็ตเสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ หรือ Internet for Better Life (IFBL) เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเข้าใจง่าย โดยนำเอาหลักความฉลาดทางดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มาเป็นแกนหลักในการอธิบายเนื้อหา พร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล เพิ่มความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อสามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเสียงจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการตกเป็นเหยื่อโลกออนไลน์

ฟรี

รายละเอียด

    วิชาวัยใส ฉลาดรู้เน็ตจัดทำขึ้น เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเข้าใจง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่ถือว่าเป็น กลุ่มที่มีความเสี่ยงในลำดับต้น ๆ โดยนำเอาหลักความฉลาดทางดิจิทัล ที่ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มาเป็นแกนหลักในการอธิบายเนื้อหาพร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล เพิ่มความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อสามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต และการตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


บทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
15 คำถาม
วัยใส ฉลาดรู้เน็ต
ตอน รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์
5 นาที
ตอน เพราะโลกกว้าง อินเทอร์เน็ตจึงสำคัญ
5 นาที
ตอน Cyberbullying ไม่ใช่เรื่องตลก
10 นาที
ตอน ภัยออนไลน์...ร้าย แต่ป้องกันได้
5 นาที
ตอน มาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองกัน
8 นาที
ตอน เทรนด์อาชีพใหม่ของคนทันสมัย
6 นาที
ตอน งานกลุ่ม
5 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
15 คำถาม
telephone
telephone
telephone
telephone
map
ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310