Digital Citizen : วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency : ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น"คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)" เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ

ฟรี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2. สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตที่มั่นคงปลอดภัย 

3. ลดปัญหาในการใช้ไอทีและอินเทอร์เน็ต 

4. สร้างพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency : ETDA (เอ็ตด้า)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น"คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)"
เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์
เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ


โดยหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน 

2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพอารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ 

4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์รวมถึงการผลิต
เนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ


จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บทเรียน
บทที่ 1 อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)
อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)
4 นาที
โลกดิจิทัลคืออะไร ?
4 นาที
มารยาทในโลกดิจิทัล (Netiquette)
7 นาที
จริยธรรมของพลเมืองดิจิทัล
4 นาที
อัตลักษณ์ดิจิทัลที่ดีสร้างได้
7 นาที
การปรับอัตลักษณ์ดิจิทัล
7 นาที
อัตลักษณ์ดิจิทัลกับตัวตนที่แท้จริง
3 นาที
ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร
2 นาที
เตือนภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล
6 นาที
การจัดการข้อมูลส่วนตัว
5 นาที
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล
2 นาที
ภัยคุกคามและการละเมิดความเป็นส่วนตัว มีรูปแบบอย่างไร และมีผลอย่างไรบ้าง
5 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)
5 คำถาม
บทที่ 2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร ให้เหมาะสม
7 นาที
How to ใช้เวลาหน้าจออย่างไรให้เหมาะสม
4 นาที
ห้ามใจจากจอไม่ได้ เรามีเครื่องมือง่ายๆ มาช่วยจัดการ
3 นาที
ผลดี - ผลเสียต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี
5 นาที
หลักการเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพื่อให้ส่งผลดีต่อสุขภาพ
5 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)
5 คำถาม
บทที่ 3 การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
ความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยในโลกดิจิทัล
8 นาที
การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
8 นาที
สรุป
4 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
5 คำถาม
บทที่ 4 การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
แหล่งข้อมูลดิจิทัลคืออะไร
2 นาที
ประเภทของแหล่งข้อมูลดิจิทัล
2 นาที
หลักการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการ
2 นาที
การประเมินคุณภาพของข้อมูลในโลกดิจิทัล
4 นาที
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในโลกดิจิทัล
4 นาที
การสืบค้นข้อมูลจากสื่อดิจิทัล
5 นาที
การรวบรวมข้อมูลจากสื่อดิจิทัล
8 นาที
การจัดการข้อมูลจากสื่อดิจิทัล
7 นาที
การแบ่งปันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
7 นาที
การสร้างเนื้อหาดิจิทัลให้ดีและโดนใจ
14 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
5 คำถาม
บทที่ 5 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)
ร่องรอยดิจิทัลคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร
6 นาที
วิธีการสร้างร่องรอยดิจิทัลที่ดี
6 นาที
เครื่องมือช่วยจัดการร่องรอยดิจิทัล
3 นาที
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6 นาที
การสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือโดยใช้ดิจิทัล
6 นาที
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี
6 นาที
ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารดิจิทัลประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
5 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)
5 คำถาม
telephone
telephone
telephone
telephone
map
ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310