วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต
ในการใช้อินเทอร์เน็ตเสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์หรือ Internet for Better Life (IFBL) เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเข้าใจง่าย โดยนำเอาหลักเกณฑ์ความฉลาดทางดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มาเป็นแกนหลักในการอธิบายเนื้อหา พร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล เพิ่มความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อสามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์

ฟรี

รายละเอียด

•    ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก และเพิ่มจำนวนผู้ใช้ขึ้นทุกวัน กลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พอๆ กับกลุ่มเยาวชน

•    เพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันภัยร้ายที่แฝงมาทางออนไลน์  เราจึงต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมได้และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยไปพร้อมๆ กันจัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


บทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
15 คำถาม
วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต
01 วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ตอน รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์
5 นาที
02 วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต ตอน อินเทอร์เน็ต ฉลาดใช้ได้ประโยชน์
6 นาที
03 วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ตอน ข้อมูลส่วนบุคคล สำคัญอย่างไร
4 นาที
04 วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ตอน หลุมหลบภัย
7 นาที
05 วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ตอน ใช้ APP อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ
6 นาที
06 วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ตอน ชอปปิงออนไลน์ สบายชีวิต
6 นาที
07 วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ตอน ไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพ
6 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
15 คำถาม
telephone
telephone
telephone
telephone
map
ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310