1. หลักการ

        ADTE เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ ADTE และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

        การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ ADTE ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ADTE โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ADTE และผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ ภายใต้สถาบัน ADTE)

        กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของประเทศอื่นใด

        ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

        หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ADTE ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ ADTE

        ข้อมูลส่วนบุคคล

        หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

        โครงการพัฒนาทักษะต่างๆ ภายใต้สถาบัน ADTE

        โครงการพัฒนาทักษะต่างๆ ภายใต้สถาบัน ADTE หมายถึง โครงการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จัดขึ้นผ่านความร่วมมือและจัดทำระหว่างสถาบันการศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน กับ ADTE ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการแต่ละโครงการกำหนด

        ผู้ใช้บริการ

        หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการในโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ ภายใต้สถาบัน ADTE หรือผู้ใช้บริการของ ADTE ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการ และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และ ผู้พิทักษ์

        ระบบการให้บริการ

        หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ ADTE ดังนี้ (ก) https://adte.etda.or.th/ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ ADTE ตามที่ ADTE แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ ADTE กำหนด

2. ขอบเขต

        นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ADTE นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ ADTE รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลตฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

        ทั้งนี้ ADTE ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ ADTE โดย ADTE จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

 • การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ ADTE
 • การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ ADTE
 • บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ ADTE

        โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงค์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ ADTE) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ ADTE นี้

3. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

        ADTE มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ ADTE ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ
 • เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ ADTE แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ ADTE
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ ADTE หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ ADTE
 • เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ (interest-based advertising)
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการให้เรียนและบริการในโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการดังกล่าวผ่านระบบการให้บริการ
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนและบริการในโครงการศึกษาออนไลน์ฯ กับ ADTE และตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ร่วมจัดโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ ADTE ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ ADTE
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ ADTE และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก ADTE พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม

4. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

การให้บริการให้กับผู้ใช้บริการทั่วไป (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์)

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

        ประเภทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล์ (e-mail) / เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ
 • เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม
 • เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา

        ประเภทข้อมูล ข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดอันดับคะแนนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์

        ประเภทข้อมูล ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ

        ประเภทข้อมูล ข้อมูลการ Wishlist

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต

        ประเภทข้อมูล ข้อมูล Reward point

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลคะแนน (Reward Point) ของผู้ใช้บริการ และสามารถนำไปร่วมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ ADTE นำเสนอในอนาคต

        ประเภทข้อมูล ข้อมูลการทำแบบทดสอบ

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

        ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Google form / Microsoft Form

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

        ประเภทข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ

        ประเภทข้อมูล ข้อมูลการชำระเงิน

        วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการติดตามประวัติ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการชำระเงินของผู้ใช้บริการ

5. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

        ADTE อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และนโยบายฉบับนี้

 • ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ ADTE
 • ให้แก่สถาบันการศึกษา หรือตัวแทนสถาบันการศึกษาในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
 • ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ADTE อาทิ Google cloud platform หรือ Google Analytic เป็นต้น
 • ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ ADTE แจ้งให้ทราบ

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

        6.1 ADTE จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ ADTE กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

        6.2 ADTE จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ ADTE จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ ADTE มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

        6.3 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ ADTE อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ ADTE ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว

7. การรับรอง

        ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้

8. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

        8.1 ADTE ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

        8.2 ADTE จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

telephone
telephone
telephone
telephone
map
ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310